info@rra.gov.rw      +250 788185500

IBYO UMUNTU ASABWA

Imenyeshamusoro n’igihe cyo gutanga umusoro

Umuntu ubona amafaranga agomba gutangira umusoro ategura imenyekanisha ry’imisoro buri mwaka akarishyikiriza ubuyobozi bw’imisoro (ibiro by’abasoreshwa bakuru, ibiro by’abasoreshwa bato n’abaciriritse cyangwa ibiro by’Ikigo cy’imisoro n’amahoro mu Ntara) bitarenze itariki ya 30 Kamena y’igihe cyo gutanga umusoro gikurikiraho.

Ni nde ugomba gutanga umusoro ku mafaranga yinjiye

  • Umuntu ku giti cye agomba gutanga umusoro ku mutungo winjira buri gihe cyo gutanga umusoro akomoka ku bintu biri mu gihugu cyangwa ibiri hanze ;
  • Umuntu utaba mu gihugu atanga umusoro ku mutungo iyo umutungo ukomoka ku kintu kiri mu Rwanda.

Imitungo isoreshwa ni :

Taxable income is composed of the following:

  • 1.Umusaruro ukomoka ku kazi ;;
  • 2. Inyungu zikomoka ku bucuruzi ;;
  • 3. Umutungo ukomoka ku ishoramari..

Igipimo cy’umusoro

Umutungo winjira usoreshwa ku buryo bukurikira.

Umutungo winjiye usoreshwa ku mwaka Umusoro (ku ijana)

Kuva kuri 0 kugeza ku 360.000______________ 30%

Kuva ku 360.001 kugeza kuri 1.200.000______________20%

Kuva kuri 1.200.001 gusubiza hejuru ______________ %

Abantu bakora ibikorwa by’ubucuruzi buciriritse bazajya batanga umusoro wa kane ku ijana (4%) ku mutungo bakoresha ku mwaka utarenze miliyoni makumyabiri (20,000,000) z’amafaranga y’amanyarwanda.

Kanda hano usome ibindi bisobanuro byerekeye Igipimo cy’umusoro

  Contact Us
  Senior Management Team Members (Contact Details)

Tel : +250 788185500
Mail : info@rra.gov.rw
RRA Call Center : 3004

  Social Media and Subscribe
Subscribe :
Republic of Rwanda - Rwanda Revenue Authority