info@rra.gov.rw      +250 788185500

Umusoro ku bihembo

Ibisabwa

Itegeko rigenga imisoro risaba ko iyo umukoresha agaragarije umukozi umushahara avana umusoro ku mushahara, akawumenyekanisha kandi  (...)

Komeza

Uko Umusoro ku bihembo ubarwa (PAYE Tax Calculator)

Komeza

Ibihano n’Inyungu z'ubukererwe

Umusoreshwa wakoze amakosa yo kudatanga umusoro ahanishwa amande angana na magana abiri ku ijana (200%) by’umusoro atatanze. Uretse kandi n’icyo gihano, ubuyobozi bw’imisoro bwohereza ikirego mu bushinjacyaha iyo umusoreshwa yanze gutanga umusoro nkana, nk’iyo yakoresheje ibaruramutungo nabi, impapuro z’impimbano cyangwa ikindi cyaha gihanwa n’amategeko. Iyo umusoreshwa ahamwe n’icyaha ashobora guhanishwa igifungo kiri hagati y’amezi atandatu (6) n’imyaka ibiri (2).   

Komeza
  Contact Us
  Senior Management Team Members (Contact Details)

Tel : +250 788185500
Mail : info@rra.gov.rw
RRA Call Center : 3004

  Social Media and Subscribe
Subscribe :
Republic of Rwanda - Rwanda Revenue Authority