info@rra.gov.rw      +250 788185500

SERIVISI Z’IBINYABIZIGA

Kwandikisha no kwandukuza ibinyabiziga

Kwandikisha ibinyabiziga bishya no kubiha nimero zibiranga bikorerwa ku biro bya Gasutamo, keretse: (...)

Komeza

Iyo ikinyabiziga gihinduriwe nyiracyo

Igurisha n’igurwa ry’ibinyabiziga bigomba kumenyeshwa ibiro bishinzwe ibinyabiziga by’Ikigo cy’imisoro n’amahoro mu gihe kitarenze iminsi 8 uhereye igihe iryo hinduranya ryabereye. (...)

Komeza

Ibihano n’inyungu

Abasoreshwa bagomba kumenyekanisha umutungo wabo ukomoka ku binyabiziga ku gihe nk’uko bivugwa mu itegeko. Basabwa kuzuza izi nshingano kugira ngo badacibwa  (...)

Komeza

Ibisabwa kugira ngo umuntu ahabwe ikarita isimbura Ikarita iranga ikinyabiziga (Carte Jaune) na Pulake (Plaque) byatakaye

1.Gutanga itangazo kuri Radio  2. Kwishyura amafaranga igihumbi (Rwf 1,000) muri banki kuri konti ya RRA y’icyemezo cy’umutungo ujyana (...)

Komeza
  Contact Us
  Senior Management Team Members (Contact Details)

Tel : +250 788185500
Mail : info@rra.gov.rw
RRA Call Center : 3004

  Social Media and Subscribe
Subscribe :
Republic of Rwanda - Rwanda Revenue Authority