info@rra.gov.rw      +250 788185500

Uburyo bwo kohereza ibicuruzwa mu mahanga

Ibi biro bya gasutamo bikora ibishoboka byose kugira ngo kohereza ibicuruzwa bivuye mu Rwanda bijya mu mahanga byorohe bitewe n’ibigomba kubahirizwa mu kohereza ibintu mu mahanga ndetse n’abayobozi babishinzwe. Ibicuruzwa bishobora (...) (...) 

Komeza
  Contact Us
  Senior Management Team Members (Contact Details)

Tel : +250 788185500
Mail : info@rra.gov.rw
RRA Call Center : 3004

  Social Media and Subscribe
Subscribe :
Republic of Rwanda - Rwanda Revenue Authority